Ida Karlbom (M)

Mobil: 0739-88 22 40
E-post: ida.karlbom@moderat.se

Ledamot (M) Familjebostäder, AB
Ida Karlbom (M)