Erik Slottner (KD)

Valkrets: Bromma-Kungsholmen
Plats i Rådsalen: 15
Stadshuset, KD-kansliet
105 35
STOCKHOLM
E-post: erik.slottner@kristdemokraterna.se

Vice ordförande (KD) Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Ombud (KD) Kommunförbundet Stockholms Län, KSL
Ledamot (KD) Kommunfullmäktige
Ledamot (KD) Stadsbyggnadsnämnden
Ledamot (KD) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade
Ersättare (KD) Kommunstyrelsen
Ersättare (KD) Kommunstyrelsens ekonomiutskott
Ersättare (KD) Kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott
Ersättare (KD) Kommunstyrelsens ytterstads- och demokratiutskott
Suppleant (KD) Stockholms Stadshus AB

Sök förtroendevald