Thomas Ehrnström (V)

Mobil: 0705476720

Ledamot (V) Mässfastigheter i Stockholm AB
Ledamot (V) Stockholmsmässan AB
Suppleant (V) Stockholms Stadshus AB
Thomas Ehrnström (V)